Engineering Case

Great Hall of the People

Great Hall of the People

SMIC IC production plant

SMIC IC produksjonsanlegg

Beijing Han's Square

Beijing Han -torget

Taizhou Yintai City

Taizhou Yintai by

Shanghai DuPont Plant

Shanghai DuPont -anlegg

Chengdu Wisdom Shanghai Plant

Chengdu Wisdom Shanghai -anlegget

Wuhan Phoenix Mountain Industrial Park

Wuhan Phoenix Mountain Industrial Park

Xiangshan Peninsula Commercial Plaza

Xiangshan Peninsula Commercial Plaza

Jiaxing Rainbow City

Jiaxing Rainbow City

Shaoxing China Textile International

Shaoxing China Textile International